Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), ARSA TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w serwisie www.campstory.pl jest ARSA TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Przędzalniana 6 H, 15-688 Białystok, KRS 0000880578, REGON: 388022877, NIP: 9662146782.
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora : info@campstory.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. realizacji umów zawartych z ARSA TECH sp. z o.o.,
 2. realizacji roszczeń wynikających z zawartych umowy,
 3. obsługi zapytań składanych przez formularz kontaktowy,
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z ARSA TECH sp. z o.o. na ściśle określonych zasadach, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi IT, podwykonawcy, pośrednicy oraz podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, windykacyjne.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG – obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego osoby, których dane dotyczą, są o tym uprzednio informowane, a Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilnoprawnych, zapytań ofertowych, prowadzonej korespondencji z ARSA TECH sp. z o.o., jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu/celów.

Informujemy również, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.